Język polski English  
 

lang =1 cat = 231 art_id= galeria =

Dziś Sobota, 22 lutego 2020 r.
Imieniny Marty i Małgorzaty 
 
Strona Główna->MILITARNI.PL->Kalina Krasnaja->rekrutacja

Regulamin Grupy oraz zasady naboru :


Калина красная przyjmuje w swoje szeregi nowych członków jednakże zasady naboru są dość rygorystyczne – wyznajemy bowiem zasadę, że lepiej działać w mniejszym składzie, ale dokładniej  i bardziej profesjonalnie a przede wszystkim z ludźmi poważnymi i odpowiedzialnymi, dlatego choć grupa działa w nieformalny sposób już jakiś czas to udział w wystąpieniach publicznych bierzemy dopiero od 2006 roku.


Uwagi zawarte poniżej dotyczą zarówno osób chcących wstąpić do GRH FW KK  jak i osób , które w grupie już działają.Podlegają im wszyscy bez wyjątków. 


Do grupy przyjmowane są osoby pełnoletnie, które przede wszystkim zainteresowane są tematyką Armii Czerwonej, Ludowego Wojska Polskiego oraz tematyką Rosji tak radzieckiej jak i imperialnej.
Osoby zajmujące się rekonstrukcją wyłącznie w aspekcie przebierania się w mundury czy też takie które użytkują radziecki lub rosyjski sprzęt zmechanizowany bez zainteresowania powyższą tematyką odsyłamy do innych grup. Zajmujemy się wyłącznie odtwarzaniem wyżej wymienionych formacji.Osoby które do Grupy przyjmujemy powinny wykazać się przynajmniej podstawową wiedzą z zakresu będącego przedmiotem naszych działań oraz zobowiązać się do pogłębiania tej wiedzy.

Przystępując do działań Naszej Grupy musisz mieć świadomość  podstawowych i absolutnie elementarnych zasad oraz przystać na nie:

1.Choć grupa nie jest organizacją stricte paramilitarną to ponieważ odtwarzamy formację wojskową  panują w niej  zasady wzorowane na zasadach wojskowych. Występując w mundurze podlegasz pełnej dyscyplinie wojskowej i zasadom podległości służbowej ustalonej na podstawie stopni wojskowych obowiązujących w Grupie, oraz zwyczajom i normom kulturowym odtwarzanej formacji. Zasada ta stosowana jest bez żadnych taryf ulgowych i nikt nie podlega wyjątkom. Występ w mundurze równoznaczny jest z przyjęciem wojskowych norm funkcjonowania. Musisz równiez pamiętać , że po zdjęciu munduru konsekwencje twoich czynów i zachowań w nim popełnionych nie znikają  i choc w działalności "cywilnej " Grupy panują zasady oparte na normach towarzyskich  to to, jak się zachowłeś  i co zrobiłeś występując w mundurze rzutuje na twój status w Grupie i na postrzeganie Twojej osoby oraz niesie za sobą konsekwencje towarzyskie, społeczne a nieraz nawet  prawne. Stosunki panujące w Grupie poza wystąpieniami "mundurowymi" opierają sie na zasadach koleżeństwa, tolerancji, szacunku - poszanowaniu godności i indywidualności wszystkich członków Grupy. Musisz jednak pamiętać , ze działalnością Grupy kieruje jej "dowództwo" i wstępując w nasze szeregi decydujesz się na swojego rodzaju "podległość służbową", a wszelkie przejawy "własnej incjatywy" w działalności grupy muszą być konsultowane z jej dowództwem


2. Występując w mundurze musisz  rozumieć , że poprzez swoje zachowanie, gesty, wypowiedzi i czyny tworzysz wizerunek nie tylko swój ale również i  Grupy a wręcz całego ruchu rekonstruktorskiego, oraz odtwarzanej przez Grupę formacji  a co za tym idzie twoje zachowania muszą być wyważone, przemyślane i odpowiedzialne, zaś stosunek do munduru ( w tym również do wyglądu zewnętrznego odtwarzanej postaci ) zgodne z zasadami  służby wojskowej i prawdami historycznymi. Zachowanie nie idące w parze z powagą munduru czy też działające na szkodę Grupy (np poprzez tworzenie złego wizerunku, nieodpowiedzialne zachowanie ) będą powodem do natychmiastowego - dyscyplinarnego wydalenia z Grupy oraz podaniu tego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Grupy .

3. Wcielając się w postać historyczną nie stajesz się tą postacią a jedynie jej odwzorowaniem.

4.Będąc Polakiem swoją wiedzą i wyszkoleniem z zakresu obronności, historii, językoznawstwa ,bronioznawstwa czy innych specjalności wojskowych w tym w szczególności znajomośća taktyki innych armi oraz umiejętnościami powiązanymi  z tematyką działalności Grupy służysz krajowi którego jesteś obywatelem – bez względu na  rodzaj odtwarzanej formacji.

5. Wstąpienie do Grupy jest całkowicie dobrowolne  ale decydując się na ten krok musisz akceptować formę i zasady działania Grupy.

6.GRH Калина красная  posiada sekcje odtwarzające gwardyjskie jednostki radzieckie z lat 1943-1945 oraz jednostki Wojska Polskiego z tego samego okresu. Obowiązkiem każdego członka grupy jest przynależnośc do obydwóch tych sekcji. Nie ma możliwości brania udziału wyłącznie w sekcji radzieckiej czy też wyłącznie w sekcji polskiej. 

Przed przyjęciem na staż kandydacki chętny do wstąpienia w nasze szeregi zostanie poddany rozmowie kwalifikacyjnej -  abyśmy mogli stwierdzić czy jego zaangażowanie ma charakter impulsu i krótkotrwałego zapału  czy też ma jakieś głębsze podstawy.  Ważne jest tez to czy kandydat dysponuje odpowiednią wiedzą i predyspozycjami oraz czy reprezentowane przezeń podejście może być traktowane poważnie. Po pozytywnym przebrnięciu przez rozmowę kwalifikacyjną chętny trafia na trwający pół roku staż kandydacki, w czasie którego jest zobowiązany do brania udziału w działaniach grupy, ale wyłącznie w charakterze obserwatora ( obecność na wystąpieniach publicznych grupy jest obowiązkowa , ale w charakterze widza - bez prawa udziału w wystąpieniu!) . W trakcie okresu kandydackiego poborowy ma obowiązek wzięcia udziału we wszystkich ćwiczeniach organizowanych przez Grupę w czynnej formie – tzn. wraz z innymi uczestnikami, jednakże nie jest dopuszczony do wystąpień przed publicznością. Czas stażu kandydackiego choć po części służy weryfikacji poważnego traktowania działalności w grupie, to jednak przede wszystkim jest okresem intensywnego szkolenia w zakresie wojskowym, historycznym, językowym itp.Jest to po prostu typowe szkolenie unitarne. Nie ukrywamy, że nie jest ono łatwe i przyjemne - często kosztować będzie dużo potu i samozaparcia, bo choć nie jesteśmy formacją  wojskową, to jako że zajmujemy się tematem wojska i odtwarzamy takie a nie inne jednostki,  podstawowe zasady wyszkolenia wojskowego  nas obowiązują. Oczywiście nie ma mowy o jakichkolwiek typowo "falowych" metodach egzekwowania dyscypliny - zasadą jest wzajemne poszanowanie i szacunek godności osobistej ale i dla panujacych w Grupie  zasad. Tak naprawdę jednak jedyną zaletą stażu  jest to, że kandydat nie płaci składek i nie ma obowiązku kompletowania umundurowania ( choć oczywiście jeśli chce to może to robić ). Jeżeli wykaże się  dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem działalnością grupy, staż może zostać skrócony zaś on sam  może zostać zaproszony do wzięcia udziału w wystąpieniu publicznym – jednakże tylko i wyłącznie jako członek plutonu karnego.
Po pozytywnym ukończeniu stażu kandydackiego i podjęciu przez Grupę decyzji o wcieleniu kandydat otrzymuje status Członka Grupy co jest równoznaczne z otrzymaniem stopnia szeregowego – o dalszym awansie decyduje kierownictwo grupy na wniosek dowódcy pododdziału do którego został wcielony. Po wzięciu udziału w trzech wystąpieniach publicznych nowemu członkowi zostaje  wręczona replika odznaki gwardyjskiej i od tej chwili uznawany jest za pełnoprawnego członka Grupy.
Stopnie wojskowe nadawane są w grupie przez jej dowództwo zaś ich otrzymanie związane jest ze stażem, zaangażowaniem i ewentualnie potrzebami inscenizacji. Nadawanie stopni „oficerskich” nie jest w grupie przewidziane. Również samowolne „awansowanie się” nie jest praktyką przyjętą w GRH „Kalina Krasnaja”


W momencie przyjęcia w poczet członków dotychczasowy kandydat zobowiązuje się do :
- Czynnego działania na rzecz grupy, brania udziału w wystąpieniach inscenizacjach i ćwiczeniach.
- Terminowego i regularnego opłacania składek członkowskich
- Skompletowania w ciągu najdłużej 6 miesięcy wyposażenia umożliwiającego branie udziału w wystąpieniach Grupy
- Pogłębiania wiedzy z zakresu działalności Grupy – we wszystkich dziedzinach
- Podporządkowania się zasadom, zwyczajom i dyscyplinie panującym w Grupie.
- Podporządkowania się decyzjom zarządu i dowództwa  Grupy

Rekrut ( po zakończeniu stażu kandydackiego) w ciągu pół roku od przyjęcia w poczet członków zobowiązuje się do zgromadzenia poniższego wyposażenia :

Mundur polowy  (radziecki) wz 43 oraz mundur polski według regulaminu mundurowego wz.43. Szczegóły dotyczące umundurowania ustalane są  w porozumieniu z d-cą pododdziału na bieżąco jednakże podstawowe minimum to :

- Gimnastiorka wz.43 zapinana na trzy guziki ze stójką zapinaną na dwa guziki ( dla kobiet może być zapinana na drugą stronę - ale nie jest to krytyczne). Dla szeregowych zasadniczo gimnastiorka bez kieszeni. Jednakże dopuszcza się równiez bluzy z kieszeniami.
- Pagony zapinane na zakładkę z guzikiem – wypustka w kolorze wojsk – czyli dla piechoty malinowa
- Spodnie – szarawary
- Dla kobiet spódnica granatowa, czarna lub khaki dla personelu medyczno-technicznego lub spodnie dla personelu liniowego.
- W miejsce gimnastiorki w niektórych przypadkach można stosować kombinezon maskujący wg ustaleń z dowódcą pododdziału
- Buty długie skórzane lub kierzowe ewentualnie trzewiki skórzane z owijaczami
- Furażerka bez wypustek barwnych z gwiazdką maskowaną ( lub czerwoną - w ustaleniu z dowódcą pododziału)
- Pas główny skórzany – klamra wg ustaleń z dowódcą pododdziału
- Manierka radziecka 0,7 litra z pokrowcem, lub inna zastępcza
- Plecak polowy – wieszczmieszok
- Saperka - pięciokątna dopuszczalne jest w ostateczności użycie polskiej powojennej wyłącznie w pokrowcu za zgodą dowódcy pododziału,
- Ładownica do kb. mosin lub do pm w zależności od uzbrojenia ( repliki uzbrojenia) z jakim postać występuje
- Granatnica dwu lub trzy komorowa

-Dla plutonu karnego dopuszcza sie oprócz umundurowania wz.43 gimnastiorkę wz. 35 z wykładanym kołnierzykiem -  bez pagonów, oznak stopni, odznak i jakichkolwiek odznaczeń.Jedyna dopuszczalną odznaką jest odznaka za rany. Jednakże jedynie za zgodą dowódcy pododziału. Dopuszczalna jest również częściowo odziez cywilna utrzymana w stylu epoki.


W miarę możliwości należy posiadać hełm wz. 41 w kolorze lakieru z epoki bez żadnych oznaczeń, płaszcz-pałatka, rubaszka ( koszula pod gimnastiorkę ) w kolorze białym – w ostateczności tielieniaszka niebieska lub czarna.

Dodatkowo każdy członek Grupy zobowiązany jest do posiadania zgodnych z  duchem epoki przedmiotów życia codziennego - menażka ( wzoru niemieckiego) lub katiełok, łyżka lub niezbędnik, papierośnica lub "kapcioch" na tytoń,  zapalniczka w stylu epoki lub zapałki ( dla palących ), zegarek, nóz ( scyzoryk) .

W trakcie wystąpień publicznych w mundurze  ( w miejscach dostępnych dla publiczności ) kategorycznie zabronione jest:

-spożywanie posiłków i picie napojów z naczyń plastikowych czy innych współczesnych
-picie alkoholu i stosowanie podobnie działających śródków 
- przebywanie w składzie Grupy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków
- posiadanie długich włosów i zarostu niezgodnego z regułami obowiązującymi w epoce i w danej formacji.
- W przypadku kobiet długie własy są dozwolone ale pod warunkiem  posiadania fryzury zgodnej z duchem epoki i nie używania do jej utrzymania współczesnych przedmiotów ( gumki,frotki itp)
- posiadanie okularów niezgodnych z duchem epoki
-palenie papierosów z filtrem i używanie współczesnych opakowań do nich
-używanie przedmiotów wyprodukowanych w technologiach powstałych współcześnie ( torebki foliowe,plasikowe czy tekturowe opakowania na napoje, itp)
- posiadanie (w sposób widoczny dla publiczności) współczesnych przedmiotów 
- używanie w trakcie występu (w sposób widoczny dla publiczności)telefonów komórkowych
- używanie w trakcie występu (w sposób widoczny dla publiczności)aparatów fotograficznych innych niz utrzymanych w stylu epoki ( poza sytuacjami gdy wykonywane sa zdjęcia na potrzeby grupy)
- składanie oświadczeń i wypowiedzi dla mediów bez porozumienia z rzecznikiem prasowym lub dowództwem Grupy
- składanie oświadczeń w imieniu Grupy bez zgody dowództwa grupy oraz bez konsultacji z całością Grupy
- podejmowania indywidualnych akcji mających charakter działalności Grupy bez porozumienia z dowództwem Grupy

 

Kontakty z mediami utrzymuje WYŁĄCZNIE rzecznik prasowy Grupy. 

Wszelkie posiadane przez członków  Grupy przedmioty ekwipunku wojskowego muszą pozostawać w zgodzie z obowiązującymi na terenie RP Przepisami Prawa a w szczególności z  Ustawą o Broni i Amunicji.W działaniach Grupa posługuje się jedynie atrapami broni palnej i środków pola walki nie noszącymi znamion przedmiotów niebezpiecznych w rozumieniu Przepisów Prawa . Naruszenie tego zapisu  jest równoznacze z natychmiastowym - dyscyplinarnym - usunięciem z Grupy i podaniem tego faktu do publicznej wiadomości.