Język polski English  
 

lang =1 cat = 111 art_id= 158 galeria =

Dziś Piątek, 18 września 2020 r.
Imieniny Ireny i Józefa 
 
Strona Główna->MILITARNI.PL->Kalendarium (stare )

Widowisko historyczne ostatniej bitwy Kampanii Wrześniowej czyli bitwa pod Kockiem


Wójt gminy Serokomla oraz GRH 8 P.P. Legionów -mają zaszczyt zaprosić na widowisko historyczne ostatniej bitwy Kampanii Wrześniowej czyli bitwę pod Kockiem Inscenizacja odbędzie się w dniach 30.09 - 01.10.2006 .


 
Poniżej informacja nadesłana przez Organizatorów imprezy:
 
Impreza ma mieć charakter zlotu grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających wojska walczące w Polsce w 1939 roku zapraszamy GRH odtwarzające wojska Niemieckie , Polskie, ułanów , piechotę i sprzęty ciężkie .
  
W ramach imprezy planujemy m.in.
 - Wojna Obronna Polski 1939 rok Wojsko Polskie kontra Wehrmacht.
 -szarże ułanów na niemiecką piechotę zmotoryzowaną
 -obóz niemiecki i polski do zwiedzania
 - wystawę pojazdów, które wezmą udział w inscenizacji i statyczną prezentację przybyłych GRH.
 
 
Członkom Grup Rekonstrukcji Historycznej gwarantujemy
 
-bezpłatny nocleg z 30 września  na 1 Października   w szkole w Serokomli.
 -pełne, bezpłatne wyżywienie od kolacji 30-go wieczorem (ognisko i kiełbaski) do obiadu 01.10.2006,(wojskowa grochówka i bigos myśliwski )
 -grupom rekonstrukcyjnym które będą miały na miejsce bitwy powyżej 600 km gwarantujemy zwrot kosztów (z tego powodu że Serokomla jest bardzo biedną gminą  możemy zapewnić członkom poszczególnych grup tylko zakwaterowanie  i wyżywienie oraz dobrą zabawę )
 
Zgłoszenie udziału GRH przyjmuje oraz udziela wszelkich pozostałych informacji organizacyjnych
 ZYDLEWSKI KAMIL  :
 email: wervolf@op.pl
 nr kom. 502 421 824
 
Będziemy Was na bieżąco informować o nowych szczegółach organizacyjnych.
 
Zapraszamy i czekamy na zgłoszenia.
 Z poważaniem
 8 P.P. Leg . Lublin 
 
REGULAMIN I HARMONOGRAM
 
 
Harmonogram Dnia 01.10.2006
  
 a) pobudka zgrupowania godzina 7.00
 b) porządki w rejonie zakwaterowania 7.30 -  8.00
 c) śniadanie 8.00 - 9.00
 d)9.00-11.00 ustawienie pododdziałów na polu inscenizacji
 e)11.00-13.00 – próba
 f) 14.00 - Widowisko historyczne
 
Wszelkie przejawy pijaństwa i niesubordynacji skutkują natychmiastowym i nieodwołalnym wykluczeniem z rekonstrukcji
 
 
  
 
Regulamin uczestnictwa w rekonstrukcji historycznej „KOCK 2006”
 
 
 
Zasady ogólne
 
 
 
Rekonstrukcja historyczna „KOCK 2006” odtwarzająca epizody z walki na ziemiach Lubelszczyzny S.G.O.POLESIE
 
Rekonstrukcja historyczna „KOCK 2006” odbędzie się w dniach 30 września  – 1 Pażdziernika 2006 roku w Serokomli.
 
Organizatorem rekonstrukcji historycznej „KOCK 2006” jest GRH 8P.P.Leg. , realizująca powyższe przedsięwzięcie w porozumieniu z właściwymi miejscowo władzami samorządowymi oraz władzami województwa.
 
Zasadniczym celem rekonstrukcji historycznej „KOCK 2006” jest:
 
1)      Uczczenie pamięci żołnierzy Wojska Polskiego z „S.G.O.Polesie”,
którzy we wrześniu 1939 roku starali się wykonać swój najświętszy obowiązek – obrony Ojczyzny.
 
2)      Odtworzenie epizodów jakie mogły rozegrać się w czasie 1939 roku, ze
szczególnie wiernym odtworzeniem mundurów, oporządzenia i uzbrojenia walczących stron oraz zasad żołnierskiego i bojowego zachowania się aktualnych dla ówczesnej epoki.
 
Mając na uwadze sprawne, profesjonalne przeprowadzenie rekonstrukcji historycznej „Kock 2006” zgodnie z przyjętymi celami, wprowadza się niniejszy regulamin, do przestrzegania którego zobowiązany jest każdy uczestnik rekonstrukcji.
 
 
 
Ogólne zasady uczestnictwa
 
 
 
W rekonstrukcji historycznej„Kock 2006”  mogą wziąć osoby w wieku 17 – 50 lat, które zobowiązują się przestrzegać w całości niniejszy regulamin.
 
Każdy uczestnik rekonstrukcji historycznej„Kock 2006”, zwanej dalej rekonstrukcją, zobowiązany jest posiadać własne lub wypożyczone umundurowanie polowe, oporządzenie i uzbrojenie zgodne z wzorami obowiązującymi w 1939 roku.
 
Każdy uczestnik rekonstrukcji winien wyglądać w sposób zbliżony do żołnierzy stron walczących w 1939 roku pod Kockiem. Zabronione jest
posiadanie długich włosów, bokobrodów, bród, nieestetycznego zarostu, a także używanie nieestetycznie wyglądającego, brudnego umundurowania itp.
 
Każdy uczestnik rekonstrukcji za punkt honoru mieć powinien jak najwierniejsze odzwierciedlenie odtwarzanej przez siebie postaci.
 
 Zasady zgłaszania się do udziału w rekonstrukcji
 
 Każda grupa rekonstrukcyjna lub inna, bądź osoba indywidualna zainteresowana udziałem w rekonstrukcji zobowiązana jest zgłosić ten fakt organizatorom rekonstrukcji pod adres wskazany na końcu niniejszego regulaminu, wypełniając formularz zgłoszeniowy.
 
 
Szczegółowe zasady uczestnictwa
  
Każdy uczestnik rekonstrukcji podlega bezpośrednio dowódcy pododdziału, do którego otrzymał przydział i jest bezwzględnie zobowiązany do wykonywania jego poleceń, a także poleceń innych osób upoważnionych do wydawania poleceń rozkazem organizacyjnym.
 Każdego uczestnika rekonstrukcji winny cechować:
 1)      honor żołnierski;
 2)      dyscyplina wewnętrzna;
 3)      karność;
 4)      męstwo;
 5)      duch bojowy;
 6)      odpowiedzialność;
 7)      punktualność;
 8)      chętne wykonywanie poleceń służbowych;
 9)      koleżeństwo;
 10)  dobrze pojmowane braterstwo broni;
 11)  dbałość o powierzone mienie.
 
Każdego uczestnika rekonstrukcji obowiązuje znajomość podstaw musztry wojskowej:
 1)      postawa zasadnicza z bronią i bez;
 2)      marsz krokiem zwykłym i równym;
 3)      prawidłowe odliczanie.
 
Każdego uczestnika rekonstrukcji obowiązuje umiejętność prowadzenia obserwacji przedpola, wykrywania, meldowania i wskazywania celów.
 
Każdego uczestnika rekonstrukcji obowiązuje bezwzględne przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią, amunicją oraz środkami pozoracji pola walki.
 
Dowodzenie
  
Wszystkie osoby upoważnione do wydawania poleceń uczestnikom rekonstrukcji są zobowiązane uwzględnić stopień przygotowania uczestnika rekonstrukcji, warunki i okoliczności wykonania polecenia oraz zapewnić siły i środki niezbędne do jego wykonania.
 Polecenia winny być wydawane stanowczo, lecz taktownie, w zrozumiałej formie  z zachowaniem spokoju i opanowania. Wypowiadanie krytycznych uwag (opinii) w obecności osób postronnych jest zabronione.
  
Zakwaterowanie
 
Uczestnicy rekonstrukcji zostaną zakwaterowani w szkole w Serokomli.
Uczestnicy rekonstrukcji stawiają się w Serokomli w dniu 7 Października 2006 roku do godziny 22.00. W innych przypadkach niezbędnym jest powiadomienie organizatorów o opóźnieniu w przybyciu.
Dowódcy drużyn są odpowiedzialni za porządek wojskowy i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej w rejonach zakwaterowania pododdziałów.
Wyżywienie stanów osobowych odbywa się w Serokomli.
Za organizację żywienia odpowiedzialny jest ………………..Przemarsze do stołówki i pobieranie posiłków odbywa się w sposób zorganizowany pod nadzorem dowódców drużyn.
Za właściwe zabezpieczenie medyczne i sanitarno-epidemiologiczne rejonów zakwaterowania odpowiedzialny …………………………………………
 
 Warunki bezpieczeństwa
  
Mając na uwadze profesjonalne i bezpieczne przeprowadzenie rekonstrukcji zobowiązuje się wszystkich uczestników rekonstrukcji do bezwzględnego przestrzegania niżej przedstawionych warunków bezpieczeństwa.
 
Każda osoba przekazująca broń innej osobie ma obowiązek powiadomić ją o rozładowaniu i zabezpieczeniu broni.

Kategorycznie zabrania się kierowania broni w stronę innych osób, nawet jeżeli przedtem została rozładowana i zabezpieczona.
 
Kategorycznie zabrania się strzelania:
 
1)      z niesprawnej broni;
2)      niesprawną amunicją;
3)      w stronę innych osób amunicją ślepą z odległości mniejszej niż 50 m.
4)      w stronę publiczności;
5)       w rejonie zakwaterowania;
6)      po komendzie „Przerwij ogień”.
 
Strzelanie przerywa się na komendę „Przerwij ogień” lub samodzielnie, w razie:
 1)      powstania wypadku nadzwyczajnego;
 2)      pojawienia się innej osoby na linii strzału;
 3)      utraty łączności z dowódcą;
 4)      utraty łączności wewnętrznej w wozie bojowym;
 5)      powstania pożaru.
 
Kategorycznie zabrania się wbiegania przed lufy innej broni, nawet jeżeli nie prowadzi się z niej ognia.
 
Kategorycznie zabrania się używania środków pozoracji pola walki niesprawnych lub takich, których wiek nie gwarantuje działania zgodnego z instrukcją.
 
Wydane środki pozoracji pola walki należy po wyciągnięciu zawleczki, odpaleniu natychmiast odrzucać.
 
Kategorycznie zabrania się rzucania petard w stronę osób znajdujących się w odległości mniejszej niż 25 m.
 
Kategorycznie zabrania się wbiegania w strefy, rejony zakazane – pola robocze pozoracji pola walki.
 
Kategorycznie zabrania się wydawania broni, amunicji i środków pozoracji pola walki osobom nie wyszkolonym, znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 
Kategorycznie zabrania się poruszania na terenie Serokomli pojazdów historycznych bez zgody organizatorów
 
Pojazdy przechowywane na terenie parku sprzętu technicznego przy szkole w Serokomli mogą opuścić park wyłącznie za zgodą lub na polecenie organizatora Kategorycznie zabrania się wpuszczania na pole bitwy, na teren osób znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 
Spożywanie napojów alkoholowych oraz zażywanie środków odurzających przez uczestników rekonstrukcji w dniu 1.10.2006 jest kategorycznie zabronione i będzie skutkowało usunięciem z rekonstrukcji oraz podaniem tego faktu do publicznej wiadomości wszystkimi możliwymi sposobami, w tym w środkach masowego przekazu.
 
Każdy uczestnik rekonstrukcji jest bezwzględnie zobowiązany poddać się próbie alkomatowej na obecność alkoholu w organizmie. 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem rekonstrukcji historycznej  „Kock 2006” zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz zgadzam się na poddanie próbie alkomatowej na obecność alkoholu w organizmie.
 

 
DRUKUJ

POWRÓT